Skip to content

Afwasmiddel Dubro citroen 900ml

Productnummer: 897118
€ 5,35 € 6,47 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Dubro

Omschrijving

* Geconcentreerd handafwasmiddel. * Actief tegen vet en aangekoekt vuil. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H302 Schadelijk bij inslikken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H242 Brandgevaar bij verwarming. * H331 Giftig bij inademing. * H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H312 Schadelijk bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H301 Giftig bij inslikken. * H310 Dodelijk bij contact met de huid. * H330 Dodelijk bij inademing. * EUH071 Bijtend voor de luchtwegen * Veiligheidsvoorschrift: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P280 De ogen/het gezicht beschermen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 95 cm
Breedte: 75 cm
Hoogte: 274 cm
Gewicht: 986 gr
Volume: 1952
Code OEM: 14023313
Code EAN: 8711106023306
Merk: Dubro