Skip to content

Reinigingsspray Konix vloer en oppervlakte 100ml 60% alcohol

Productnummer: 1403749

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

Konix

Omschrijving

* De Konix AF producten zijn onverdunt te gebruiken op alle alcoholbestendige oppervlakten. * Ze hebben een effectieve werking en zijn snel drogend. * Ze bevatten ca. 50% Ethyl Alcohol en 10% Propan-2-ol.voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik op alcoholbasis. * Spray van een afstand (ca.30 cm) zodat alle oppervlakten bedekt zijn. * Na aanbrengen even laten inwerken voor optimaal effect. * Met schone en droge doek nabehandelen. *Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P280 "Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming". P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen". * Veiligheidsinformatie: bij huidcontact spoelen met overvloedig water. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen.*

Specificaties

Code OEM: TR190018
Code EAN: 8681715348070
Merk: Konix

Alternatieve producten