Skip to content

Sanitairontkalker Cleaninq 750ml

Productnummer: 1000057
€ 4,23 € 5,12 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Cleaninq

Omschrijving

* Voor het dagelijks reinigen en ontkalken van toiletten. * Frisse eucalyptus geur. * Met kindveilige sluiting en schuine hals om gemakkelijk onder de rand van het toilet te komen. * 750ml. * Attentie: Niet toepassen op zuurgevoelige materialen zoals marmer, natuursteen en sterk kalkhoudende tegels. * Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Lengte: 77 cm
Breedte: 288 cm
Hoogte: 68 cm
Gewicht: 875 gr
Volume: 1507
Code OEM: 1000057Q
Code EAN: 8712453092083
Merk: Cleaninq