Skip to content

Siccatief Bleko 500ml

Productnummer: 1387481
€ 15,82 € 19,14 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Bleko

Omschrijving

* Versnelt de droging van medium. * Slechts druppelsgewijs te gebruiken, teveel siccatief vergroot de kans op craquelures. Gevarenaanduiding: * H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H361d - Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. * Veiligheidsvoorschrift; * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P331: GEEN braken opwekken. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

Specificaties

Lengte: 284 cm
Breedte: 149 cm
Hoogte: 199 cm
Gewicht: 3743 gr
Volume: 8420
Code OEM: 1010580850000
Code EAN: 8712457530208
Merk: Bleko