Skip to content

Spray multi-use WD-40 Smart Straw 300ml

Productnummer: 1386890
€ 9,96 € 12,05 incl. BTW

Geen voorraad (Levertijd: Onbekend)

WD-40

Omschrijving

* WD-40 Multi-Use Product beschermt metaal tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. * Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. * WD-40 Smart Straw is hetzelfde betrouwbare Multi-Use Product, maar dan speciaal ontworpen voor naukeurige toepassing. * Gevarenaanduidingen: * H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. * H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. * H229, cat. 1: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P405: Achter slot bewaren. * P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

Specificaties

Lengte: 283 cm
Breedte: 214 cm
Hoogte: 180 cm
Gewicht: 4169 gr
Volume: 10901
Code OEM: 48111
Code EAN: 05032227315938
Merk: WD-40