Skip to content

Wasmiddel Greenspeed vloeibaar 5liter

Productnummer: 891445
€ 44,01 € 53,25 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Greenspeed

Omschrijving

* Vloeibaar wasmiddel. * Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen. * Bevat geen optische witmakers. * Geschikt voor alle gekleurde was. * Zonnig parfum.* Gecertificeerd met het EU Ecolabel. * Ook is dit product Cradle to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van planaardige oorspron of volledig biologisch afbreekbaar. * Gevarenaanduidingen: * H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen: * P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen. * P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. * P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.*

Specificaties

Lengte: 188 cm
Breedte: 141 cm
Hoogte: 231 cm
Gewicht: 5482 gr
Volume: 6123
Code OEM: 4002864
Code EAN: 5407003310450
Merk: Greenspeed