Skip to content

Lijmspray Lero spuitbus permanent 300ml

Productnummer: 836209
€ 7,58 € 9,17 incl. BTW

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Lero

Omschrijving

* Transparante lijmspray voor permanente hechting van bijna alle materialen. * Verlijmt o.a. papier, karton, textiel, styrofoam, glas, hout en metaal. * Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport. * Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. * Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. * P405 Achter slot bewaren. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122 °F. * P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.*

Specificaties

Lengte: 66 cm
Breedte: 65 cm
Hoogte: 197 cm
Gewicht: 307 gr
Volume: 845
Code OEM: 137650
Code EAN: 8712575713705
Merk: Lero